Aviso legal

1. INFORMACIÓN XERAL

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso)e o funcionamento do sitio Web de arriva.gal.

En cumprimento do previsto na Lei 34/2002, de 11 de xulio, de Servizos da Sociedade da información e do Comercio Electrónico, o sitio web arriva.gal e propiedade de ARRIVA GALICIA, S.L. (en adiante, ARRIVA), inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 3420, Folio 176, Sec. 8, Hoja C-24203, co domicilio a efectos de notificacións en Avda. Quinta S/n Bloque E, Portal 17 – Pol. De Pocomaco, 15190 A Coruña, NIF B82387176 e correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

 

2. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

A utilización de este sitio Web atribúe o navegante  a condición de Usuario do sitio o cal implica unha adhesión as presentes Condicións Xerais na versión publicada no momento en que se acceda o mesmo. Por iso, ARRIVA recomenda o usuario ler as mesmas atentamente cada vez que acceda o sitio Web

En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario a atenta lectura das presentes Condicións Xerais do uso vixentes en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio Web, polo que si este no está de acordo con calquera das condicións aquí expostas, deberá absterse respecto o uso do presente sitio Web.

ARRIVA poderá alterar en calquera momento e sen previo aviso o usuario, o deseño, presentación e/ou configuración do sitio Web, así como algún ou todos os Contidos, e modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos.

 

3. USO DO SITIO

O Usuario e consciente e acepta voluntaria e expresamente que o uso do sitio arriva.gal se realiza en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Na utilización do sitio arriva.gal, o Usuario comprometese a non levar a cabo ningunha conducta que puidera danar a imaxe, os intereses e os dereitos de ARRIVA ou de terceiros ou que puidera danar, inutilizar ou sobrecargar o sitio, ou que impedira, de calquera forma, a normal utilización do sitio.

Os Contidos do sitio arriva.gal son postos a disposición do Usuario con información procedente tanto de fontes propias como de terceiros.

A inclusión de Contidos no sitio arriva.gal non constitúe en modo algún a prestación dun servizo. O  Usuario recoñece que, na medida na que a aplicación do Dereito a casos concretos non e automática, senón que pode variar en función de circunstancias moi diversas. Por elo, ARRIVA desaconsella o Usuario a toma de decisións sobre a base da información recollida nos Contidos sen obter un asesoramento profesional axeitado.

ARRIVA non se responsabiliza dos erros ou omisións dos que puidera adoecer os contidos de este sitio Web nin asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os contidos e informacións de esta páxina Web.

 

4. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O Usuario recoñece e acepta mediante estas Condicións Xerais que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os contidos e/ou calquera outros elementos ensartados en este sitio Web (incluíndo sen limitación, marcas, logotipos, nomes comerciais, textos, imaxes, gráficos, diseños, sons, bases de datos, software, diagramas de fluxo, presentación, "look-and-feel", audio e vídeo), son propiedade exclusiva de ARRIVA e/ou de terceiros, quenes teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico.

En ningún caso o acceso o sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial de ditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais do Uso do sitio Web non confiren os Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do sitio Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dos dereitos estará suxeito a previa e expresa autorización especificamente outorgada a tal efecto por ARRIVA GALICIA, S.L. ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

As reclamacións que puideran interpoñerse polos Usuarios ou terceiros en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos de este sitio Web deberán dirixirse a seguinte dirección de correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. coa seguinte información:

 

  • 1.-Nome e apelidos, dirección postal e dirección de correo electrónico do afectado ou, no seu caso, da persoa autorizada para actuar no seu nome, indicando o título en virtude do cal ostenta a representación (de aquí en diante, o reclamante).
  • 2.-Declaración por parte do reclamante na que afirme ser o titular dos dereitos supostamente infrinxidos, incluíndo a súa firma, física ou dixital.
  • 3.- Descrición precisa dos contidos protexidos por os dereitos de propiedade intelectual supostamente infrinxidos, así como a súa ubicación exacta dentro do sitio Web.
  • 4.- Declaración expresa por parte do reclamante de que a utilización dos contidos realizouse sen o consentimento do titular dos dereitos supostamente infrinxidos.

 

4.1 Nomes de dominio

No mesmo sentido do referido no apartado anterior, o nome do dominio arriva.gal e todos aqueles que sirvan para acceder de forma directa o presente sitio son de titularidade exclusiva de ARRIVA. A indebida utilización dos mesmos no tráfico económico supoñería una infracción dos dereitos conferidos polo seu rexistro e será perseguido polos medios previstos na normativa legal.

4.2 Dereitos de Autor

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, sons, vídeos, animacións, gravacións, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual.

4.3 Uso persoal

ARRIVA autoriza os Usuarios a utilizar, visualizar, obter una copia temporal, descargar e almacear os contidos e/ou os elementos ensartados no sitio Web exclusivamente para o seu uso persoal, privado e non lucrativo; sempre que en todo caso se indique o orixe e/ou autor dos mesmos e que, no seu caso, apareza o símbolo do copyright e/ou notas de propiedade industrial dos seus titulares.

Queda terminantemente prohibida a utilización de tales elementos, a súa reprodución, comunicación e/ou distribución con fins comerciais ou lucrativos, así como a súa modificación, alteración, ou descompilación.

Para calquera outro uso distinto dos expresamente permitidos, será axeitado obter o consentimento previo por escrito do titular dos dereitos dos que se trate.

 

4.4 Reserva de accións

O Usuario de este sitio Web comprometese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidera prexudicaralos, reservándose en todo caso ARRIVA o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

5.1 Exclusión de garantías e de responsabilidade por o funcionamento do Portal

ARRIVA non garanta a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio Web. Así mesmo, ARRIVA non será en ningún caso responsable por calquera dos danos ou prexuízos que poidan derivarse da:

  • 1. Falta de dispoñibilidade ou accesibilidade o sitio Web;
  • 2. A interrupción no funcionamento do sitio Web ou erros informáticos, averías telefónicas, desconexións, retrasos ou bloqueos causados por deficiencias ou sobrecargas nas liñas telefónicas, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos producidos no curso do seu funcionamento;
  • 3. A falta de idoneidade do sitio Web para as necesidades específicas dos Usuarios e;
  • 4. Outros danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións non autorizadas axeas o control de ARRIVA.

Non se garanta a ausencia dun virus nin de outros elementos no sitio Web introducidos por terceiros axenos a ARRIVA que poidan producir alteracións nos sistemas físicos ou lóxicos dos Usuarios ou nos documentos electrónicos ou ficheiros almaceados nos seus sistemas.

ARRIVA adopta diversas medidas de protección para protexer o sitio Web e os contidos contra ataques informáticos de terceiros. Non obstante, ARRIVA non garantiza que terceiros non autorizados non poidan ter acceso o tipo de uso do sitio Web que fai o Usuario ou as condicións, características e circunstancias nas cales se realiza dito uso. En consecuencia, non será en ningún caso responsable dos danos e prexuízos que puideran derivarse de dito acceso non autorizado.

 

5.2 Exclusión de garantías e de responsabilidade pola utilización do Portal dos servizos e dos contidos polos Usuarios

ARRIVA non se fará responsable en ningún caso do uso que os Usuarios e/ou terceiros puideran facer do sitio Web ou os contidos, nin dos danos e prexuízos que puideran derivarse do mesmo.

ARRIVA exclúe calquera responsabilidade por os danos e prexuízos de toda natureza que puideran deberse a utilización dos servizos e dos contidos por parte dos Usuarios ou que poidan deberse a falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os Usuarios proporcionan acerca de si mesmos e en particular, inda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a suplantación da personalidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de comunicación realizada a través do portal.

5.3 Exclusión de garantías e de responsabilidade polos Contidos

ARRIVA non será en ningún caso responsable de calquera dos danos e prexuízos que puideran derivarse dos:

  • 1. Danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a falta de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade dos contidos.
  • 2. A inadecuación para calquera propósito e a defraudación das expectativas xeradas polos contidos.

6. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Por o mero feito de visitar o sitio Web arriva.gal non queda rexistrado de forma automática ningún dato de carácter persoal que identifique o Usuario. Sen embargo, existe determinada información de carácter non persoal e non identificable con un Usuario concreto que pode  recollerse e quedarse gravada nos servidores de Internet de ARRIVA (por exemplo, tipo de navegador de Internet do Usuario e sistema operativo do Usuario) co obxecto de mellorar a navegación do Usuario e a xestión do sitio arriva.gal. poderá requirir do Usuario certos datos de carácter persoal para a utilización de determinados contidos ou servizos, cumprindo en todo momento o Regulamento UE 2016/679 y Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

 

7. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DE SERVIZOS

A duración de este sitio e, nun principio, indeterminada, non obstante ARRIVA reservase o dereito de modificar, suspender ou dar por terminada a prestación dos seus servizos, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, así como as presentes Condicións Xerais.

8. LEI E XURISDICCIÓN APLICABLE

As presentes Condicións Xerais do Uso réxense polas Leis españolas. Calquera controversia en relación co sitio Web de arriva.gal sustanciarase ante a xurisdición española, someténdose as partes os Xulgados e Tribunais da cidade de A Coruña, e os seus superiores xerárquicos, con expresa renuncia a outros foros si os tiveren e foran diferentes dos reseñados.

O modo mais sinxelo e eficaz para solicitar calquera aclaración, ou para formular calquera tipo de queixa, suxerencia ou comentario, e mediante o envío dun e-mail a dirección Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O feito de acceder a este sitio Web e usalo implica que acepta, as presentes Condicións Xerais.

Copyright. ARRIVA GALICIA, S.L. Todos os dereitos reservados e rexistrados. Prohibida a súa reprodución total o parcial.

Contacto

Quinta Avenida, 64 Parc. E-16
Polígono Industrial Pocomaco
15.190 A Coruna ES
Telf.: +34 981 33 00 46

Séguenos enArriva